Finanspolicy

Den finansiella verksamheten i Trophi bedrivs i enlighet med den, av styrelsen, fastställda finanspolicyn och ska bedrivas på sådant sätt att behovet av lång- och kortfristig finansiering och likviditet säkerställs. Styrelsen genomför årligen en översyn av finanspolicyn.

Finanspolicy i sammandrag

FinansieringsriskPolicyUtfall 2021-12-31
Belåningsgrad45-55 %46
KapitalbindningMinst 2,0 år inkl. kreditlöften och täckningsåtagande2,6
Kapitalbindning förfallMaximalt 30 % inom 12 månader19
SoliditetMinst 30 %40
Ränterisk
RäntetäckningsgradMinst 2,0 ggr (rullande 12 månader)8,0
RäntebindningGenomsnittlig räntebindning, 1-3 år1,3
Räntebindning förfall50-70 % förfall inom 12 månader (exkl. räntetak)64
Valutarisk
ValutaexponeringMaximalt 25 % av eget kapital18