Finanspolicy

Den finansiella verksamheten i Trophi bedrivs i enlighet med den, av styrelsen fastställda finanspolicyn och ska bedrivas på sådant sätt att behovet av lång- och kortfristig finansiering och likviditet säkerställs. Styrelsen genomför årligen en översyn av finanspolicyn.

Finanspolicy i sammandrag

FinansieringsriskPolicyUtfall 2022-12-31
Belåningsgrad45-55 %44 %
KapitalbindningMinst 2,0 år inkl. kreditlöften och täckningsåtagande2,0 år
Kapitalbindning förfallMaximalt 30 % inom 12 månader27 %
SoliditetMinst 30 %48 %
Ränterisk
RäntetäckningsgradMinst 2,0 ggr (rullande 12 månader)6,2 ggr
RäntebindningGenomsnittlig räntebindning, 1-3 år1,6 år
Räntebindning förfall45-65 % förfall inom 12 månader (exkl. räntetak)61 %
Valutarisk
ValutaexponeringMaximalt 25 % av eget kapital22 %