Finanspolicy

Den finansiella verksamheten i Trophi bedrivs i enlighet med den, av styrelsen, fastställda finanspolicyn och ska bedrivas på sådant sätt att behovet av lång- och kortfristig finansiering och likviditet säkerställs. Styrelsen genomför årligen en översyn av finanspolicyn.

Finanspolicy i sammandrag

FinansieringsriskPolicyUtfall 2020-12-31
BelåningsgradMaximalt 60 %52
KapitalbindningMinst 2,0 år inkl. kreditlöften och täckningsåtagande2,4
Kapitalbindning förfallMaximalt 50 % inom 12 månader50
SoliditetMinst 30 %41
Ränterisk
RäntetäckningsgradMinst 2,0 ggr (rullande 12 månader)7,7
RäntebindningGenomsnittlig räntebindning, 1-7 år2,5
Räntebindning förfallMaximalt 50 % inom 12 månader33
Valutarisk
ValutaexponeringMaximalt 25 % av eget kapital20