Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 202120202019201820172016
Belåningsgrad, % 465254535647
Ränteteckningsgrad, ggr 8,07,7 7,9 6,25,65,7
Genomsnittsränta, % 1,11,2 1,0 1,41,62,2
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 1,32,5 2,7 2,01,6 2,7
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 2,62,42,92,02,03,0

Fastighetsrelaterade nyckeltal 202120202019201820172016
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, mnkr 16 95914 494 13 828 13 267 12 309 11 267
Uthyrningsbar area, tkvm 874863 833 836807 786
Antal fastigheter, st 276275 275 281 257 258
Fastighetsvärde, kr/kvm 19 40716 798 16 610 15 877 15 247 14 335
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 9795 97 97 97 96
Överskottsgrad, % 747676 747375,2
Direktavkastning, % 5,05,9 6,1 5,95,8 6,4