Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 20232022202120202019201820172016
Belåningsgrad, % 4644465254535647
Ränteteckningsgrad, ggr 4,06,28,07,7 7,9 6,25,65,7
Genomsnittsränta, % 3,23,01,11,2 1,0 1,41,62,2
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 2,51,61,32,5 2,7 2,01,6 2,7
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 1,42,02,62,42,92,02,03,0

Fastighetsrelaterade nyckeltal 20232022202120202019201820172016
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, mnkr 17 961 18 20416 95914 494 13 828 13 267 12 309 11 267
Uthyrningsbar area, tkvm 904 865874863 833 836807 786
Antal fastigheter, st 278 274276275 275 281 257 258
Fastighetsvärde, kr/kvm 19 872 21 03819 40716 798 16 610 15 877 15 247 14 335
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98 979795 97 97 97 96
Överskottsgrad, % 74 71747676 747375,2
Direktavkastning, % 5,8 4,85,05,9 6,1 5,95,8 6,4