Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 202020192018201720162015
Belåningsgrad, % 5254535647 49
Ränteteckningsgrad, ggr 7,7 7,9 6,25,65,75,3
Genomsnittsränta, % 1,2 1,0 1,41,62,22,0
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 2,5 2,7 2,01,6 2,7 3,3
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 2,42,92,02,03,03,4

Fastighetsrelaterade nyckeltal 202020192018201720162015
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, mnkr 14 494 13 828 13 267 12 309 11 267 7 043
Uthyrningsbar area, tkvm 863 833 836807 786 586
Antal fastigheter, st 275 275 281 257 258 247
Fastighetsvärde, kr/kvm 16 798 16 610 15 877 15 247 14 335 12 019
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95 97 97 97 96 95,2
Överskottsgrad, % 7676 747375,2 77,3
Direktavkastning, % 5,9 6,1 5,95,8 6,4 7,3