Om Trophi

Med 278 fastigheter i Sverige och Finland, är Trophi Nordens ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandel. Sedan starten 2012 har vi byggt upp en fastighetsportfölj av handelsfastigheter med långsiktighet i ägandet. Genom detta skapar vi en trygghet för våra hyresgäster. I dagsläget har vi över 904 000 kvadratmeter butikslokaler i våra fastigheter. Vår affärsidé är att skapa en stabil avkastning till våra ägare genom långsiktig och aktivt förvaltning.

Fastigheterna finns i Sverige och Finland. Hyresgästerna utgörs till största del av dagligvaruhandel, men även annan handel och andra typer av verksamheter finns i beståndet. Med nästan tio års erfarenhet av handelsfastigheter har vi en god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler samt de specifika krav som ställs. Genom att förstå och tillgodose våra hyresgästers behov bygger vi ett ömsesidigt förtroende som utgör grunden för goda och långsiktiga kundrelationer.

Vår vision är att vara den ledande hyresvärden inom segmentet för dagligvaruhandel på de marknader där vi verkar.

 

ICA Maxi i Jönköping

Organisation

Trophi ägs av Tredje AP-fonden som tillsätter bolagets styrelse. Styrelsen för bolaget ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den fastställer bolagets beslutsordning, beslutar om förvärv och försäljningar och utvärderar löpande den operativa verksamheten. VD ansvarar för den operativa styrningen, den löpande förvaltningen och leder bolaget i enlighet med styrelsens riktlinjer och beslut.

Vi har närmare 20 medarbetare med stort kunnande och engagemang som dagligen arbetar med våra hyresgäster och förvaltningen av våra fastigheter.

Driften

Driften av våra fastigheter sker lokalt via externa leverantörer för fastighetsskötseln. Det gör att vi kommer närmare våra fastigheter och kan förstå våra hyresgästers behov.

Stabilitet och trygghet

Tack vare vår ägare har vi möjlighet att växa och tillgodose våra kunders behov oavsett konjunktur.

Låg verksamhetsrisk och finansiell stabilitet innebär trygghet för våra hyresgäster. Vår finansiella styrka och långsiktighet är grunden för att vi kan äga, förvalta och utveckla bra fastigheter.

Våra hyresgäster

Mer än 90 procent av Trophis totala hyresintäkter kommer från handel- varav mer än 80 procent av hyresintäkterna kommer från dagligvaruhandel. Våra fem största hyresgäster är Coop, ICA, Kesko, S-gruppen och Axfood.