Flerårsöversikt

Här finner du ett sammandrag av Trophis resultat, ställning och nyckeltal på helårsbasis.

Resultaträkning (mkr)202320222021202020192018201720162015
Fastighetsintäkter1 3971 2401 1531 119 1 098 1 018 974 780 625
Fastighetskostnader-380-358-299−267 -264 −263 −264 −192 −142
Driftnetto1 017882853852 834 755 710 588 483
Administration-113-98-112−126−142 −107 −102 −85 −72
Finansiella poster-256-148-130−131−118 −130 −154 −177 −168
Resultat före värdeförändringar649636611595574517 454 326 243
Varav förvaltningsresultat 662649629615 596 538488407334
Värdeförändring fastigheter -1 1105031 969366−111 108 42261966
Värdeförändring finansiella instrument -25122437−9−4 2540−5 −3
Resultat före skatt-7131 3632 616951459650916940306
Aktuell skatt -59-38-61−52−45 −10 −30 −13 −11
Uppskjuten skatt 194-233-470−151−59 −80−155 −185 −85
Årets resultat-5781 0922 085748 366 560 731 742210
Övrigt totalresultat - periodens omräkningsdifferens vid omräkning av verksamheter i annan valuta2,417827−5222
Summa totalresultat-5761 2712 111696388560731742210

Balansräkning (mkr) 202320222021202020192018201720162015
Förvaltningsfastigheter 17 96118 20416 95914 494 13 828 13 267 12 309 11 266 7 043
Tillgångar med nyttjanderätt 167156143142134 ----
Derivat 155298312556563
Övriga tillgångar 23318312095 95 64 5472 60
Kassa och bank 794950837913 632 440 560 387 335
Summa tillgångar 19 31119 79118 09015 669 14 694 13 777 12 929 11 731 7 441
Eget kapital 8 8639 4388 1676 364 5 669 5 282 4 665 3 765 1 564
Uppskjuten skatteskuld 1 3041 4921 223757 609 549462 304117
Derivat 6531262144786 77
Ägarlån 404406377613630 626 604 2 064 2 054
Räntebärande skulder 8 1648 0067 8567 5407 425 7 082 6 902 5 271 3 471
Skulder avseende nyttjanderätter 167156144142134----
Övriga skulder 344290311247 225 225 248 241158
Summa eget kapital och skulder 19 31119 79118 09015 669 14 694 13 777 12 929 11 731 7 441

Flerårsöversikt