Flerårsöversikt

Här finner du ett sammandrag av Trophis resultat, ställning och nyckeltal på helårsbasis.

Resultaträkning (mkr)202020192018201720162015
Fastighetsintäkter1 119 1 098 1 018 974 780 625
Fastighetskostnader−267 -264 −263 −264 −192 −142
Driftnetto852 834 755 710 588 483
Administration−126−142 −107 −102 −85 −72
Finansiella poster−131−118 −130 −154 −177 −168
Resultat före värdeförändringar595574517 454 326 243
Varav förvaltningsresultat 615 596 538488407334
Värdeförändring fastigheter 366−111 108 42261966
Värdeförändring finansiella instrument −9−4 2540−5 −3
Resultat före skatt951459650916940306
Aktuell skatt −52−45 −10 −30 −13 −11
Uppskjuten skatt −151−59 −80−155 −185 −85
Årets resultat748 366 560 731 742210
Övrigt totalresultat - periodens omräkningsdifferens vid omräkning av verksamheter i annan valuta−5222
Summa totalresultat696388560731742210

Balansräkning (mkr) 202020192018201720162015
Förvaltningsfastigheter 14 494 13 828 13 267 12 309 11 266 7 043
Tillgångar med nyttjanderätt 142134 ----
Derivat 2556563
Övriga tillgångar 95 95 64 5472 60
Kassa och bank 913 632 440 560 387 335
Summa tillgångar 15 669 14 694 13 777 12 929 11 731 7 441
Eget kapital 6 364 5 669 5 282 4 665 3 765 1 564
Uppskjuten skatteskuld 757 609 549462 304117
Derivat 62144786 77
Ägarlån 613630 626 604 2 064 2 054
Räntebärande skulder 7 5407 425 7 082 6 902 5 271 3 471
Skulder avseende nyttjanderätter 142134----
Övriga skulder 247 225 225 248 241158
Summa eget kapital och skulder 15 669 14 694 13 777 12 929 11 731 7 441

Flerårsöversikt