Hållbarhet

Vi på Trophi strävar ständigt efter att leverera ett hållbarhetsarbete som stämmer överens med förväntningarna från ägaren, våra kunder och andra intressenter. Vi vill bidra till ett samhälle där alla företag tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Därför har vi sedan 2015 arbetat kontinuerligt med hållbarhetsfrågor – för att leva upp till visionen om ett mer hållbart samhälle.

Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med vår förvaltning och har en löpande dialog med våra hyresgäster gällande energi- och avfallsfrågor för resurseffektiva fastigheter och minskad energianvändning. All el som används i Trophis fastigheter ska därför komma från förnybara källor – och all belysning vara ersatt av energisnål LED-belysning. Under 2021 kommer vi även att installera solceller på fem av våra fastigheter i Sverige som ett ytterligare steg i vårt effektiviseringsarbete.

Sedan 2015 arbetar vi även med FNs globala mål för hållbar utveckling. Med utgångspunkt från de globala målen har Trophi beslutat att 100 procent av våra inköp ska göras från leverantörer som möter kraven i vår uppförandekod. Dessutom ska 100 procent av det byggmaterial som används i våra projekt vara accepterat av Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA eller liknande. Vi arbetar även aktivt för att minska mängden byggavfall i samband med våra projekt.

Vårt mål är att minst 40 procent av Trophis fastighetsvärde ska vara miljöklassat till 2023.