Definitioner

Trophi presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporter och årsredovisning som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, då de möjliggör utvärdering av bolaget resultat och finansiella ställning. Eftersom alla företag inte beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag.

 • Fastighetsintäkter
  Hyresintäkter inklusive drifttillägg och övriga intäkter med avdrag för vakanser, hyresrabatter och hyresförluster.
 • Fastighetskostnader
  Drift- och underhållskostnader, fastighetsförsäkring, fastighetsskatt och tomträttsavgäld.
 • Driftnetto
  Hyresintäkter minus fastighetskostnader.
 • Uthyrningsbar yta
  De av fastighetens ytor som hyresgästen kan debiteras hyra för vid periodens utgång.
 • Ekonomisk uthyrningsgrad
  Hyresintäkt i förhållande till hyresvärde.
 • Överskottsgrad
  Driftnetto i förhållande till summan av hyresintäkter.
 • Direktavkastning
  Driftnetto i förhållande till viktat marknadsvärde.
 • Förvaltningsresultat
  Resultat före värdeförändringar exklusive räntor på ägarlån.
 • Belåningsgrad
  Utestående räntebärande skulder exklusive ägarlån i procent av fastigheternas redovisade marknadsvärde.
 • Räntetäckningsgrad
  Driftnetto med avdrag för administrativa kostnader och räntekostnader för nyttjanderätter, i förhållande till finansnetto exklusive räntor på ägarlån samt övriga finansiella kostnader, beräknat på rullande 12-månadersbasis.
 • Kapitalbindningstid
  Genomsnittet av de externa räntebärande skuldernas återstående löptid med hänsyn tagen till kreditlöften.
 • Räntebindningstid
  Återstående räntebindningstid med hänsyn tagen till räntetak i förhållande till utestående externa räntebärande skulder.
 • Andel säkerställd skuld
  Räntebärande säkerställd extern låneskuld i förhållande till fastigheternas redovisade marknadsvärde.
 • Soliditet
  Eget kapital i förhållande till balansomslutning.