Flerårsöversikt

Resultaträkning (mkr) 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fastighetsintäkter 1 018 974 780  625  361 133
Fastighetskostnader -263 -264 −192  -142 -90 -40
Driftnetto 755 710  588 483 271 93
Administration -107 -102  -85 -72 -46 -23
Finansiella poster -130 -154  -177 -168 -105 -40
Resultat före värdeförändringar 517 454  326 243 120 30
Varav förvaltningsresultat 538 488  407  334  181  58
Värdeförändring fastigheter 108 422 619 66 26 53
Värdeförändring finansiella instrument 25 40 −5 −3 −73 2
Aktuell skatt -10 -30 −13 −11 −19 −3
Uppskjuten skatt -80 -155 −185 −85 −17 −13
Årets resultat 560 731 742 210 37 69

 

Balansräkning (mkr) 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Förvaltningsfastigheter 13 267 12 309 11 266 7 043 5 530 1 695
Derivat 6 5 6 3 0 2
Övriga tillgångar 64 54 72 60 33 7
Kassa och bank 440 560 387 335 194 134
Summa tillgångar 13 777 12 929 11 731 7 441 5 757 1 838
Eget kapital 5 282 4 665 3 765 1 564 1 009 419
Uppskjuten skatteskuld 549 462 304 117 27 14
Derivat 14 47 86 77 71 0
Ägarlån 626 604 2 064 2 054 1 700 597
Räntebärande skulder 7 082 6 902 5 271 3 471 2 824 735
Övriga skulder 225 248 241 158 126 73
Summa eget kapital och skulder 13 777 12 929 11 731 7 441 5 757 1 838

* Första verksamhetsåret, 2013-02-19 – 2013-12-31