Definitioner

Fastighetsintäkter
Hyresintäkter inklusive drifttillägg och övriga intäkter med avdrag för vakanser, hyresrabatter och hyresförluster

Fastighetskostnader
Drift- och underhållskostnader, fastighetsförsäkring, fastighetsskatt och tomträttsavgäld

Driftnetto
Fastighetsintäkter minus fastighetskostnader

Förvaltningsresultat
Resultat före värdeförändringar exklusive räntor på ägarlån

Belåningsgrad
Utestående räntebärande skulder exklusive ägarlån i procent av fastigheternas redovisade värde

Räntetäckningsgrad
De av fastighetens ytor som hyresgästen kan debiteras hyra för vid periodens utgång

Uthyrningsbar yta
De av fastighetens ytor som hyresgästen kan debiteras hyra för vid periodens utgång

Ekonomisk uthyrningsgrad
Hyresintäkt i förhållande till hyresvärde

Överskottsgrad
Driftnetto i förhållande till summan av hyresintäkter

Direktavkastning
Driftnetto i förhållande till viktat marknadsvärde